Informacja z posiedzenia Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) 25.09.2018 r.

W dniu 25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu KAWUR/R.

Porządek obrad:

 1. Podsumowanie III spotkania integracyjnego absolwentów wyższych uczelni rosyjskich i radzieckich w Konstancinie-Jeziorna 26/27 maja br.
 2. Przyjęcie nowych członków do Zarządu KAWUR/R.
 3. Program działania KAWUR/R.
 4. Sprawy bieżące.

Lista obecności:

Ze strony Zarządu Klubu Absolwentów w spotkaniu uczestniczyli:

 1. dr Adam Zaborowski
 2. Joanna Laskowska
 3. Marek Grabarek
 4. Stanisław Krotoszyński
 5. dr Jerzy Smoliński
 6. dr Urszula Moskwa-Tylenda
 7. Sławomir Miczorek

 

Ad.1. Prezes Zarządu dr A. Zaborowski dokonał podsumowania III spotkania integracyjnego. Stwierdził, że było to udane spotkanie, które spełniło swą funkcję integracyjną. W spotkaniu uczestniczyło 70 absolwentów, którzy ukończyli takie uczelnie jak m.in.  Moskiewski Uniwersytet Techniczny Łączności i Informatyki, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademię Dyplomatyczną, Moskiewski Instytut Inżynierów Geodezji, Fotogrametrii i Kartografii, Moskiewski Instytut Inżynierów Transportu,, Uniwersytet Białoruski w Mińsku,  Politechnikę Kijowską, Akademię Nauk Społecznych w Moskwie, Państwowy Uniwersytet w Rostowie n. Donem.  W części oficjalnej spotkania uczestniczyli goście z placówek dyplomatycznych w Warszawie: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej – Siergiej Andriejew i Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś- Aleksandr Averyanow, w części popołudniowej Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury – dr Igor Zhukovskii. Ze strony Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód obecny był V-ce Prezes Zdzisław Jacaszek. Dr Adam Zaborowski podziękował za szczególne zaangażowanie w organizację spotkania integracyjnego następującym członkom Zarządu KAWUR/R: dr Marii Świerczewskiej Chrząszcz, Joannie Laskowskiej, Stanisławowi Krotoszyńskiemu i Sławomirowi Miczorkowi.

Ad.2. Na posiedzeniu Zarządu KAWUR/R zaproponowano i przyjęto poprzez głosowanie   dwie nowe kandydatury na członków Zarządu:

– dr nauk prawnych Urszulę Moskwę Tylenda

– dr Patrycję Spytek – pracownika naukowo-dydaktycznego UW

Ad.3. Zaproponowano:

organizację spotkań;

– nt. aktualnego stanu stosunków polsko-rosyjskich

– zamierzeń programowych i współpracy z RONiK

oraz

– organizację dwóch wyjazdów do uczelni rosyjskich, np. w Moskwie i St. Petersburgu

Ad.4.

– Zgłoszono propozycję podjęcia rozmów i nawiązania współpracy przez KAWURiR ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uczelni St. Petersburskich

– Prezes Zarządu SW P-R, v-ce Prezes SW P-W, czł. Zarządu KAWURiR – dr Jerzy Smoliński poinformował o planowanych działaniach obu Stowarzyszeń do końca 2018 r. i na 2019 r.

Opr. Joanna Laskowska