Nasze cele

Cele i zadania realizowane przez Klub to:

– tworzenie płaszczyzny do współpracy absolwentów wyższych uczelni rosyjskich (radzieckich),

– organizacja spotkań absolwentów z przedstawicielami uczelni, które ukończyli,

– organizacja wyjazdów tematycznych do krajów i ośrodków akademickich, gdzie studiowali Członkowie Klubu,

– pogłębianie kontaktów ze stroną rosyjską i innymi krajami b. ZSRR w celu nawiązania współpracy z analogicznymi środowiskami   absolwentów,

– wykorzystanie możliwości rozwoju współpracy na płaszczyznach gospodarczej, kulturalnej, naukowej, w turystyce oraz sporcie.